سرویس TeamViewer

سرویس TeamViewer دسترسی کاربران ایرانی را مسدود کرد

سرویس TeamViewer دسترسی کاربران ایرانی را مسدود کرد و اگر شما با IP ایران به سایت Teamviewer مراجعه کنید با پیغام زیر مواجه می شوید.